รพ.สต.บ้านวังไทร จัดกิจกรรมรณรงค์วันส้วมโลก “ส้วมที่ดีต้องมีความสะอาด ปลอดถัย และมีเพียงพอ”
โรงพยบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวังไทร ร่วมรณรงค์กิจกรรมวันส้วมโลก ประจำปี 2562 ให้ถูกสุขลักษณะ “ส้วมที่ดีต้องมีความสะอาด ปลอดถัย และมีเพียงพอ”
Event info
Start date: November 30, 1999
End date: November 30, 1999
Organization: โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวังไทร
Online