รพ.สต.บ้านวังไทร ต.ป่าร่อน อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี ดำเนินการจัดกิจกรรมรณรงค์วันส้วมโลก
รพ.สต.บ้านวังไทร ต.ป่าร่อน อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี ดำเนินการจัดกิจกรรมรณรงค์วันส้วมโลก
Event info
Start date: November 19, 2019
End date: November 30, 2019
Organization: โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวังไทร
Online