รพ.สต.บ้านหนองโก จัดกิจกรรมรณรงค์วันส้วมโลก ( World Toilet Day )
รพ.สต.บ้านหนองโก ต.หนองกระเจา อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์  จัดกิจกรรม “วันส้วมโลก”  (World Toilet Day)  โดยมุ่งพัฒนาส้วมสาธารณะให้ได้มาตรฐาน  HAS คือ สะอาด (Health) เพียงพอ (Accessibility ) และปลอดภัย  Safety พร้อมทั้งส่งเสริมให้ประชาชนมีพฤติกรรมการใช้ส้วมที่ถูกต้อง
Event info
Start date: November 19, 2019
End date: November 19, 2019
Organization: รพ.สต.บ้านหนองโก
Online