รายงานกิจกรรมวันส้วมโลก รพ.สต.ตำบลทุ่งกล้วย พ.ย.2562
1.ล้างทำความสะอาดห้องส้วมของรพ.สต.ทั้งในรพ.สต.และนอกรพ.สต. 2.ทำความสะอาดอุปกรณ์และประชาสัมพันธ์การใช้ส่้วมที่สะอาดปลอดภัยเพื่อให้ประชาชนนำแนวทางกลับไปใช้ที่บ้านตนเอง 3.จนท.ทุกคนร่วมกันให้ความรู้ประชาชนที่มารับบริการเกี่ยวกับการทำความสะอาดส้วมที่บ้านของตนเองวันที่ 18-22 พ.ย.62
Event info
Start date: November 19, 2019
End date: November 22, 2019
Organization:
Online