ล้างส้วมโลก
วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกสูง ได้จัดกิจกรรมรณรงค์ล้างส้วม เนื่องในวันส้วมโลก ได้มีการรวมกันล้างส้วมใน รพ.สต. จำนวน 6 ห้อง และทำความสะอาด
Event info
Start date: November 19, 2019
End date: November 19, 2019
Organization: โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกสูง
Online