วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบ่อเบี้ย ร่วมรณรงค์กิกรรมวันส้วมโลก
วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบ่อเบี้ย ตำบลบ้านมาง อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา ร่วมรณรงค์กิกรรมวันส้วมโลก โดยทำการพัฒนาและทำความสะอาดส้วมสาธารณะให้ได้มาตรฐาน สะอาด เพียงพอ และปลอดภัย
Event info
Start date:
End date:
Organization:
Online