วันส้วมโลก รพ.สต.คูเมือง อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา
วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคูเมือง จัดกิจกรรมวันส้วมโลก “ส้วมปลอดภัย สุขใจทุกคน”โดยทำความสะอาดและปรับปรุงส้วมให้ได้มาตรฐาน HAS
Event info
Start date: November 21, 2019
End date: November 22, 2019
Organization: โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคูเมือง
Online