วันส้วมโลก สสอ.โนนไทย จ.นครราชสีมา
กิจกรรม วันส้วมโลก สสอ.โนนไทย จ.นครราชสีมา มีกิจกรรมดังนี้ 1.แจ้ง รพ.สต.ในพื้นที่ดำเนินการรณรงค์ ดำเนินการพัฒนาส้วมตามมาตรฐาน HAS และส่งเสริมให้ประชาชนมีพฤติกรรมการใช้ส้สมทร่ถูกต้อง 2.ทำความสะอาดห้องน้ำในหน่วยงานและติดป้ายข้อความเตือนระวัง เพื่อความปลอดภัยสำหรับผู้ใช้ห้องน้ำ  
Event info
Start date: November 20, 2019
End date: November 22, 2019
Organization: สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโนนไทย
Online