วันส้วมโลก (World Toilet Day)
วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางโปรง และเจ้าหน้าที่ได้ร่วมกันจัดกิจกรรม วันส้วมโลก (World Toilet Day)โดยมีการทำความสะอาดและปรับปรุงส้วมภายในอาคารสำนักงานให้มีความสะอาด และได้มาตรฐาน HAS
Event info
Start date:
End date:
Organization: รพ.สต.บางโปรง
Online