วันส้วมโลก
ประชาสัมพันธ์รณรงค์การใช้ส้วมอย่างถูกวิธี “ห้องส้วมเป็นพื้นที่สำคัญ ซึ่งเราใช้ในการขับถ่าย ส้วมที่ดีจึงต้องมีความสะอาด ปลอดภัย และเพียงพอ”
Event info
Start date:
End date:
Organization:
Online