วันอังคาร ที่ 19 พฤศจิกายน 2562 นายแพทย์ เอกชัย มุกดาพิทักษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกาญจนดิษฐ์ ได้มอบหมายให้งานอนามัยสิ่งแวดล้อม ร่วมกับแม่บ้าน จัดกิจกรรมวันส้วมโลก เพื่อเป็นการกระตุ้นสร้างกระแสวันส้วมโลก รวมทั้งให้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนให้ความสำคัญกับการพัฒนาส้วมสาธารณะให้ได้มาตรฐาน สะอาด เพียงพอ และปลอดภัย
วันอังคาร ที่ 19 พฤศจิกายน 2562 นายแพทย์ เอกชัย มุกดาพิทักษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกาญจนดิษฐ์ ได้มอบหมายให้งานอนามัยสิ่งแวดล้อม ร่วมกับแม่บ้าน จัดกิจกรรมวันส้วมโลก เพื่อเป็นการกระตุ้นสร้างกระแสวันส้วมโลก รวมทั้งให้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนให้ความสำคัญกับการพัฒนาส้วมสาธารณะให้ได้มาตรฐาน สะอาด เพียงพอ และปลอดภัย      
Event info
Start date:
End date:
Organization:
Online