สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี จังหวัดฉะเชิงเทรา จัดกิจกรรมวันส้วมโลก
อสม จำนวน 8 คน ร่วมทำความสะอาดส้วมทั้งในอาคารและนอกอาคาร
Event info
Start date: November 19, 2019
End date: November 19, 2019
Organization:
Online