สำนักงานสาธารณสุขอำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก
วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 รพ.สต.ในเขตอำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 12 แห่ง ได้จัดกิจกรรมรณรงค์วันส้วมโลก ประจำปี 2562 ตามมาตรฐาน HAS
Event info
Start date: November 19, 2019
End date: November 19, 2019
Organization: สำนักงานสาธารณสุขอำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก
Online