สำนักงานสาธารณสุขอำเภอคอนสาร จัดกิจกรรม วันส้วมโลก (World Toilet Day)
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอคอนสาร จัดกิจกรรม วันส้วมโลก (World Toilet Day) โดยการพัฒนาส้วมสาธารณะสสอ.คอนสารให้ได้มาตรฐาน สะอาด เพียงพอ และปลอดภัย
Event info
Start date: November 19, 2019
End date: November 30, 2019
Organization: สำนักงานสาธารณสุขอำเภอคอนสาร
Online