สำนักงานสาธารณสุขอำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก ได้จัดกิจกรรมรณรงค์เนื่องใน วันส้วมโลก 2562
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก ได้จัดกิจกรรมรณรงค์เนื่องใน วันส้วมโลก 2562 (World Toilet Day) ในหัวข้อ Safe Toilets for All “ส้วมปลอดภัย สุขใจทุกคน”
Event info
Start date: November 19, 2019
End date: November 19, 2019
Organization: สำนักงานสาธารณสุขอำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก
Online