ส้วมปลอดภันน่าใช้ ณ อนามัยคุ้งสำเภา
รพ.สต.คุ้งสำเภา จัดกิจกรรมให้ความรู้แก่ อสม.เรื่องส้วมปลอดภัย จำนวน 126 คน และร่วมกันทำความสะอาดส้วมของ รพ.สต.คุ้งสำเภาที่ให้บริการแก่ประชาชนที่มารับบริการ
Event info
Start date: November 19, 2019
End date: December 31, 2019
Organization: โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคุ้งสำเภา
Online