“ส้วมปลอดภัย สุขใจทุกคน : Safe Toilets for All”
1.อธิบายประเภทของส้วมและห้องส้วม 2.อธิบายการใช้ส้วมให้เหมาะสมกับเพศ อายุ 3.แนะนำการใช้ส้วมอย่างถูกวิธี 4.แนะนำการดูแลความสะอาดในห้องส้วม  
Event info
Start date: November 30, 1999
End date: November 30, 1999
Organization: โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกกรวด
Online