“ส้วมปลอดภัย สุขใจทุกคน” (Safe Toilets for All)
วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๒ รพ.สต.กุดพิมานจัดกิจกรรม“ส้วมปลอดภัย สุขใจทุกคน” (Safe Toilets for All)  ทำความสะอาด ปรับปรุง และพัฒนาส้วมให้สะอาด และส่งเสริมให้ประชาชนมีพฤติกรรมการใช้ส้วมที่ถูกต้อง เนื่องในวันส้วมโลก (World Toilet Day) ประจำปี ๒๕๖๒
Event info
Start date: November 19, 2019
End date: November 19, 2019
Organization: โรงพยาพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกุดพิมาน
Online