ิจกรรมวันณรค์วันส้วมโลก ประจำปี 2562 รพ.สต.บ้านหินเทิน
วันอังคารที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 เวลา 10.00 น. อสม. รพ.สต.บ้านหินเทิน ร่วมกิจกรรมวันส้วมโลก  (World Toilet Day ) โดยทำความสะอาดห้องน้ำ รพ.สต.บ้านหินเทิน ทั้งนี้เพื่อพัฒนาส้วมสาธารณะไทยให้ได้มาตรฐาน HAS  คือ สะอาด เพียงพอ ปลอดภัยภายใต้สโลแกน ส้วมปลอดภัยสุขใจทุกคน Safe Toilet for All โดยส่งเสริมให้ อสม.และประชาชนผู้รับบริการมีพฤติกรรมการใช้ส้วมที่ถูกต้อง และเหมาะสม
Event info
Start date: November 19, 2019
End date:
Organization:
Online