เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านชวน ได้จัดกิจกรรมทำความสะอาด ห้องน้ำสำหรับผู้รับบริการ และห้องน้ำเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านชวน เนื่องในวันรณรงค์ “วันส้วมโลก” (World Toilet Day) ปี 2562
เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านชวน ได้จัดกิจกรรมทำความสะอาด ห้องน้ำสำหรับผู้รับบริการ และห้องน้ำเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านชวน เนื่องในวันรณรงค์ “วันส้วมโลก” (World Toilet Day) ปี 2562
Event info
Start date:
End date:
Organization:
Online