โรงพยาบาลชาติตระการ จ.พิษณุโลก จัดกิจกรรมรณรงค์วันส้วมโลก
โรงพยาบาลชาติตระการ จ.พิษณุโลก จัดรณรงค์ทำความสะอาด พัฒนาส้วมตึกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน ให้ได้มาตรฐาน เนื่องในวันส้วมโลก ปี 2562
Event info
Start date: November 25, 2019
End date:
Organization:
Online