โรงพยาบาลชุมพวง จัดกิิจกรรมวันส้วมโลก วันที่ 19/11/62
วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 โรงพยาบาลชุมพวงจัดกิจกรรม “ส้วมปลอดภัย สุขใจทุกคน” ทำความสะอาด ปรับปรุง พัฒนาส้วมให้สะอาด และส่งเสริมให้ประชาชนมีพฤติกรรมใช้ส้วมที่ถูกต้อง
Event info
Start date: November 19, 2019
End date: November 19, 2019
Organization: โรงพยาบาลชุมพวง อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา
Online