โรงพยาบาลตรอน ได้จัดกิจกรรมรณรงค์เนื่องใน วันส้วมโลก 2562 (World Toilet Day) ในหัวข้อ Safe Toilets for All “ส้วมปลอดภัย สุขใจทุกคน”
วันที่ 19 พ.ย. 2562 โรงพยาบาลตรอน ได้จัดกิจกรรมรณรงค์เนื่องใน วันส้วมโลก 2562 (World Toilet Day) ในหัวข้อ Safe Toilets for All “ส้วมปลอดภัย สุขใจทุกคน” เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของวันส้วมโลก รวมทั้งส่งเสริมให้ประชาชนได้ใช้ส้วมที่ปลอดภัยและมีพฤติกรรมการใช้ส้วมที่ถูกต้อง โดยมีกิจกรรมล้างห้องน้ำภายในสภานบริการ เพื่อสุขอนามัยที่ดีของผู้มารับบริการทุกคนอันนำไปสู่การพัฒนาส้วมสาธารณะให้สะอาดถูกสุขลักษณะ ณ โรงพยาบาลตรอน อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์
Event info
Start date: November 30, 1999
End date: November 30, 1999
Organization: โรงพยาบาลตรอน อ.ตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ เลขที่ 252 ม.2 ต.บ้านแก่ง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ 53140
Online