โรงพยาบาลบ้านเหลื่อม ตำบลบ้านเหลื่อม อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา
วันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 นพ.ณพัฒพงศ์  เพชรโรจน์  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านเหลื่อม อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา นำทีมเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล ทำกิจกรรมรณรงค์วันส้วมโลก ประจำปี 2562 โดยการทำความสะอาดห้องน้ำโรงพยาบาล พร้อมทั้งติดสื่อประชาสัมพันธ์ส่งเสริมให้ประชาชนมีพฤติกรรมการใช้ส้วมที่ถูกต้อง
Event info
Start date: November 19, 2019
End date: November 19, 2019
Organization: โรงพยาบาลบ้านเหลื่อม อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา
Online