โรงพยาบาลปะนาเระ จัดกิจกรรมวันส้วมโลก World toilet day
รพ.ปะนาเระได้จัดกิจกรรมรณรงค์วันส้วมโลก โดย
  1. จัดบอร์ดนิทรรศการ
  2. ให้ความรู้ใช้ส้วมปลอดภัย
  3. รวมพลังล้างส้วม
Event info
Start date: November 18, 2019
End date: November 23, 2019
Organization: รพ.ปะนาเระ
Online