โรงพยาบาลวัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
วันที่ 19 พ.ย.62 โรงพยาบาลวัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก ได้มีการจัดกิจกรรมรณรงค์วันส้วมโลก โดยการทำความสะอาดห้องน้ำภายในโรงพยาบาล เพื่อเป็นการกระตุ้นการพัฒนาส้วมสาธารณะให้ได้มาตรฐาน HAS สะอาด เพียงพอ และปลอดภัย
Event info
Start date: November 19, 2019
End date: November 19, 2019
Organization: โรงพยาบาลวัดโบสถ์
Online