โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านไร่เจริญ ดำเนินกิจกรรมวันส้วมโลก
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านไร่เจริญ ดำเนินกิจกรรมวันส้วมโลก                                                                                                                                                           โดยการปรับปรุง ทำความสะอาดให้ได้มาตรฐาน                                                                                                                                                                                               ส่งเสริมพฤติกรรมการใช้ส่วมอย่างถูกต้องด้วยการ ติดสติ๊กเกอร์การแนะนำการใช้ส้วมเพิ่มเติม
Event info
Start date: November 19, 2019
End date: November 30, 2019
Organization: โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านไร่เจริญ
Online