โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลเวียง อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา ร่วมรณรงค์กิกรรมวันส้วมโลก
วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลเวียง อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา ร่วมรณรงค์กิกรรมวันส้วมโลก โดยทำการพัฒนาและทำความสะอาดส้วมสาธารณะให้ได้มาตรฐาน สะอาด เพียงพอ และปลอดภัย
Event info
Start date: November 19, 2019
End date: November 19, 2019
Organization:
Online