โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองสระ อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี จัดกิจกรรมวันส้วมโลก “Toilet Day” วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562
วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองสระ จัดกิจกรรม วันส้วมโลก” World Toilet Day โดยมีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ร่วมกันล้างห้องน้ำภายในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองสระ จำนวน 5 ห้อง เนื่องจากวันที่ 19 พฤศจิกายน ของทุกปี เป็นวันส้วมโลก (World Toilet Day) ซึ่งกำหนดโดยองค์การส้วมโลก หรือ World Toilet Organization เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นการรณรงค์กิจกรรมต่าง ๆ ทั่วโลก และเพื่อให้ผู้ใช้ส้วมตระหนักถึงความสำคัญของความสะอาดของห้องน้ำห้องส้วมให้มากขึ้น  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองสระ จึงได้จัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้น เพื่อเป็นการกระตุ้นจิตสำนึกให้เจ้าหน้าที่ และประชาชนที่มาใช้บริการภายในโรงพยาบาล ได้ปรับเปลี่ยนวิถีการใช้ชีวิตในด้านการขับถ่ายที่มีอนามัยมากยิ่งขึ้น โดยมุ่งเน้นให้มีการจัดการสุขาภิบาลที่ถูกสุขลักษณะ และมีพฤติกรรมการใช้ส้วมที่ถูกต้องเพื่อลดการเจ็บป่วย การเกิดโรคติดต่ออันส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน
Event info
Start date: November 19, 2019
End date: November 19, 2019
Organization: กระทรวงสาธารณสุข
Online