โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองมะจับ ร่วมรณรงค์วันส้วมโลก ประจำปี 2562
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองมะจับ ร่วมรณรงค์วันส้วมโลก ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 โดยร่วมกันทำความสะอาดห้องน้ำโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองมะจับ เพื่อให้ได้มาตรฐาน HAS
Event info
Start date:
End date:
Organization:
Online