โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสว่างอารมณ์ จัดกิจกรรมรณรงค์วันส้วมโลก ประจำปี 2562
ร่วมกิจกรรมรณรงค์วันส้วมโลก ทำความสะอาดห้องน้ำ จำนวน 4 ห้อง ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 8 คน
Event info
Start date: November 19, 2019
End date: November 19, 2019
Organization:
Online