โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคลอง 17 จัดกิจกรรมรณรงค์วันส้วมโลก
ทำความสะอาดห้องส้วมภายในรพ.สต.บ้านคลอง 17 และวัดสุวรรณเตมีย์ จำนวน 10 ห้อง
Event info
Start date: November 19, 2019
End date: November 19, 2019
Organization:
Online