โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลศาลาแดง จัดกิจกรรมรณรงค์วันส้วมโลก
ทำความสะอาดส้วมในรพ.สต. 5 ห้อง ทำความสะอาดอุปกรณ์อำนวยความสะดวกในห้องน้ำพร้อมใช้งานเป็นไปตามมาตรฐาน HAS
Event info
Start date: November 19, 2019
End date: November 19, 2019
Organization:
Online