โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหมอนทอง จัดกิจกรรมรณรงค์วันส้วมโลก
ทีมเจ้าหน้าที่สาธารณสุข รพ.สต.หมอนทอง และโรงเรียนหมอนทองวิทยา ได้ร่วมกิจกรรมวันส้วมโลก ทำความสะอาดห้องน้ำของโรงเรียนและรพ.สต.หมอนทอง
Event info
Start date: November 19, 2019
End date: November 19, 2019
Organization:
Online