โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสิงโตทอง จัดกิจกรรมรณรงค์วันส้วมโลก
ร่วมกิจกรรมรณรงค์วันส้วมโลก โดยพัฒนาส้วมได้มาตรฐาน HAS
Event info
Start date: November 19, 2019
End date: November 19, 2019
Organization:
Online