โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพรงอากาศ จัดกิจกรรมรณรงค์วันส้วมโลก
ล้างส้วม 6 ห้อง
Event info
Start date: November 19, 2019
End date: November 19, 2019
Organization:
Online