โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบึงน้ำรักษ์ จัดกิจกรรมวันส้วมโลก
ทำความสะอาดส้วมห้องภายใน รพ.สต.บึงน้ำรักษ์ จำนวน 2 ห้อง
Event info
Start date: November 19, 2019
End date: November 19, 2019
Organization:
Online