โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางขนาก จัดกิจกรรมวันส้วมโลก
ทำความสะอาดส้วมสาธารณะที่วัดประชาบำรุงและรพ.สต.บางขนาก จำนวนส้วมทั้งสิ้น 25 ห้อง  
Event info
Start date: November 19, 2019
End date: November 19, 2019
Organization:
Online