โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดอนเกาะกา จัดกิจกรรมวันส้วมโลก
ทำความสะอาดส้วมในสถานบริการและส้วมสาธารณสุขในมัสยิดยนุรุ้เอี้ยซาล ม.1
Event info
Start date: November 19, 2019
End date: November 19, 2019
Organization:
Online