โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโยธะกา จัดกิจกรรมวันส้วมโลก
อสม.ร่วมทำกิจกรรม ล้างส้วมบ้านตนเองและส้วมสาธารณะ ทำความสะอาดส้วม จำนวน 3 ห้อง ร่วมกิจกรรมจำนวน 3 คน
Event info
Start date: November 19, 2019
End date: November 19, 2019
Organization:
Online