โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเกยไชย กิจกรรมรณรงค์วันส้วมโลก 2562
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเกยไชย  อำเภอชุมแสง  จังหวัดนครสวรรค์  จัดกิจกรรมรณรงค์ ทำความสะอาดห้องสุขาจำนวน 4 ห้อง และทำความสะอาดบริเวณรอบๆอาคาร เพื่อความสะอาดและเรียบร้อย
Event info
Start date: November 18, 2019
End date: November 19, 2019
Organization: โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเกยไชย สำนักงานสาธารณสุขอำเภอชุมแสง
Online