โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งน้อยจัดกิจกรรมวันส้วมโลกประจำปี 2562
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งน้อย  ได้ดำเนินกิจกรรมวันส้วมโลกประจำปี 2562 วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ที่มารับบริการ และเจ้าหน้าที่ได้ใช้ห้องน้ำที่สะอาด ตามมาตรฐาน HAS (H: Health, A: Accessibility,S: Safety)โดยมีเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลและ แม่บ้าน ร่วมกิจกรรมโดยการทำความสะอาดห้องน้ำตามอาคารต่างๆในโรงพยาบาล รณรงค์ ให้ผู้ใช้งานช่วยกันดูแลรักษาความสะอาด ของห้องน้ำ   มีการประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนที่มาใช้บริการ   และขอความร่วมมือในการรักษา   ความสะอาดของส้วม  ที่สำคัญ คือต้องมีพฤติกรรม การใช้ส้วมที่ถูกต้อง เพื่อความปลอดภัย และสุขอนามัยที่ดีของทุกคน 4 เรื่องประกอบด้วย 
  • ไม่ขึ้นไปเหยียบบนโถส้วมแบบนั่งราบ
  • ไม่ทิ้งวัสดุอื่นใดนอกจากกระดาษชำระ ลงในโถส้วม
  • ราดน้ำหรือกดชักโครกทุกครั้งหลังการใช้ส้วม
  • ล้างมือทุกครั้งหลังการใช้ส้วม
Event info
Start date: November 19, 2019
End date: November 30, 2019
Organization:
Online