โรงพยาบาลหนองบัวแดง กิจกรรมวันล้างส้วมโลก ประจำปี 2562
โรงพยาบาลหนองบัวแดงจัดกิจกรรม “วันส้วมโลก”นำโดยท่านผู้อำนวยการ นพ.พุทธา สมัดไชย ร่วมกับเจ้าหน้าที่ และพนักงานทำความสะอาด ร่วมกันทำความสะอาดห้องส้วมเพื่อผู้มารับบริการ ได้ใช้บริการ “ส้วมปลอดภัย สุขใจทุกคน” โดยมีผู้ร่วมกิจกรรมครั้งนี้ 48 คน

                              ผู้รายงาน

                                 นางสาวสุกัญญา   ไชยโวหาร

                                นักวิชาการสาธารณสุข

                                โรงพยาบาลหนองบัวแดง

Event info
Start date: November 19, 2019
End date: November 19, 2019
Organization: โรงพยาบาลหนองบัวแดง
Online