โรงพยาบาลอัมพวาร่วมจัดกิจกรรมรณรงค์วันส้วมโลก วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562
โรงพยาบาลอัมพวาร่วมจัดกิจกรรมรณรงค์วันส้วมโลก วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 เพิ่อพัฒนาส้วมให้สะอาดตามมาตราฐานส้วมไทย คือ สะอาด เพียงพอ ปลอดภัย โดยมีเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรม อย่างพร้อมเaพรียง
Event info
Start date: November 30, 1999
End date: November 30, 1999
Organization: โรงพยาบาลอัมพวา
Online