โรงพยาบาลแม่ทะ จัดกิจกรรมรณรงค์วันส้วมโลก
โรงพยาบาลแม่ทะ จ.ลำปาง จัดกิจกรรมรณรงค์ทำความสะอาดห้องนํ้าในโรงพยาบาล ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางเพจ Facebook โรงพยาบาลแม่ทะ และประชาสัมพันธ์ผ่านทีวีบริเวณอาคารผู้ป่วยนอก เพื่อเป็นการพัฒนาส้วมสาธารณะให้ได้ตามมาตรฐาน HAS และเพื่อเป็นการส่งเสริมการสุขาภิบาลที่ดี
Event info
Start date: November 19, 2019
End date: November 19, 2019
Organization: โรงพยาบาลแม่ทะ จังหวัดลำปาง
Online