ในวันจันทร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.00 น. เจ้าหน้าที่รพ.สต.บ้านอ้วน ต.นาครัว อ.แม่ทะ จ ได้จัดกิจกรรม”วันส้วมโลก”(World Toilet Day )ประจำปี2562 มีการรณรงค์ทำความสะอาดห้องน้ำในสถานบริการ เพื่อให้เกิดความตระหนักในการพัฒนาส้วมให้สะอาด เพียงพอและได้มาตรฐานตามHAS
Event info
Start date:
End date:
Organization:
Online