19 พฤศจิกายน วันส้วมโลก (World Toilet Day) กิจกรรมรณรงค์วันส้วมโลก ประจำปี 2562 “ส้วมปลอดภัย สุขใจทุกคน” (Safe Toilets for all)
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาหม่อม ต.นาหม่อม อ.นาหม่อม จ.สงขลา  จัดกิจกรรมทำความสะอาด พัฒนา และปรับปรุงส้วมในหน่วยบริการ ส่งเสริมประชาชนให้มีพฤติกรรมการใช้ส้วมที่ถูกต้อง ในวันที่ 19 พฤศจิกายน วันส้วมโลก (World Toilet Day) กิจกรรมรณรงค์วันส้วมโลก ประจำปี 2562 “ส้วมปลอดภัย สุขใจทุกคน” (Safe Toilets for all)
Event info
Start date:
End date:
Organization: โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาหม่อม
Online