19 พฤศจิกายน 2562 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแสงสว่าง ต.แสงสว่าง อ.หนองแสง จ.อุดรธานี จัดกิจกรรมวันส้วมโลก “แสงสว่างส้วมปลอดภัย สุขใจทุกคน”
” แสงสว่างส้วมปลอดภัย สุขใจทุกคน “
Event info
Start date: November 19, 2019
End date: November 19, 2019
Organization: รพ.สต.แสงสว่าง
Online