World Toilet Day 2019
วันอังคาร ที่ 19 พฤศจิกายน 2562 นายอุดร ณ ถลาง สาธารณสุขอำเภอพระแสง ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ร่วมกับแม่บ้าน จัดกิจกรรมวันส้วมโลก เพื่อเป็นการกระตุ้นสร้างกระแสวันส้วมโลก รวมทั้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนให้ความสำคัญกับการพัฒนาส้วมสาธารณะให้ได้มาตรฐาน สะอาด เพียงพอ และปลอดภัย
Event info
Start date: November 19, 2019
End date: November 20, 2019
Organization: Prasang District health office
Online