World Toilet Day 2019
โรงพยาบาลสิงหนคร อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา ร่วมรณรงค์ล้างส้วม เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้ใช้ส้วมที่สะอาด เพียงพอ และปลอดภัย
Event info
Start date:
End date:
Organization:
Online